Curriculum Vitae Mig de Jong

 
 

Mig de Jong Planning Studies, 2006 – heden


Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

  1. -Governance verkeersmodellen. Om goed verkeer en vervoersbeleid te maken is het nodig schattingen te maken over het verkeer in de toekomst en het effect van mogelijke beleidsmaatregelen en investeringen. Voor deze onderbouwing wordt vaak gebruik gemaakt van verkeer en vervoermodellen. Het gevoel bestaat dat de aansluiting van verkeer- en vervoermodellen op beleidsvragen beter kan. Hoewel deze problematiek al eerder speelde, is deze nog actueler geworden door  de Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele projecten. KiM is gevraagd na te denken over de toekomst van verkeersmodellen. De vraag is of de bestaande modellen de huidige en toekomstige beleidsvragen voldoende afdekken en waar vernieuwing op gericht dient te zijn.

  2. -Krimp en mobiliteit. Groei van de bevolking is een belangrijke drijfveer voor de toename van de mobiliteit. In bepaalde delen van Nederland is echter al jaren geen sprake meer van groei maar van een daling van de bevolking. In dit project wordt gekeken naar de groei en krimp van de bevolking in Nederland. Waar vindt deze plaats, waardoor wordt deze veroorzaakt, welke ontwikkelingen zullen zich hier gedurende de komende jaren in voordoen en welke effecten heeft dit voor verkeer en vervoer?

  3. -Second opinion geluidssanering. Voor een nieuwe landelijke aanpak van het saneren van verkeerslawaai is er een second opinion uitgevoerd. Hierbij is de aanpak geanalyseerd op kosten en baten en kwaliteit van de bestuurlijke inbedding.

  4. -Onderzoek naar historische verkeersprognoses. Sinds de jaren ’70 worden er in Nederland voor de lange termijn verkeersscenario’s gemaakt. In dit onderzoek wordt gekeken wat er terecht is gekomen van de voorspellingen van deze scenario’s en hoe eventuele afwijkingen te verklaren zijn. Specifiek wordt er gekeken naar omslagpunten en of deze te voorspellen zijn.

  5. -Onderzoek naar het gebruik van modellen bij de effectberekeningen van nieuwe infrastructuur. Om in Nederland weginfrastructuur aan te leggen is procedureel vereist dat verschillende omgevingseffecten in kaart gebracht worden en dat deze aan specifieke normen voldoen. Veel nieuwe infrastructuur kan niet aangelegd worden doordat deze berekeningen niet adequaat verricht zouden worden. Het onderzoek richt zich op de vraag of dit eenvoudiger, beter en/of robuuster kan.


Markus & Van de Velde

  1. -Statistisch onderzoek, waaronder een onderzoek van Nike naar een concept voor de inrichting van speeltuinen en schoolpleinen.


SEEDA en BUREAU BUITEN

  1. -Onderzoek naar aantrekkelijkheid van hogesnelheidstreinstations voor bedrijven. In dit onderzoek heb is in kaart gebracht welke factoren bepalen waarom bedrijven kiezen voor vestiging binnen 500 meter van Europese hogesnelheidstreinstations. Hierbij zijn 8 casussen onderzocht in West-Europa, met behulp van literatuur, descriptieve data en interviews met lokale experts, vertegenwoordigers van kantoren en winkels in de stationsomgevingen. Op basis hiervan is een aantal criteria vastgesteld, waaraan stationsomgevingen moeten voldoen om economisch succesvol te zijn.


Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam, 2005 – 2006

  1. -Onderzoek naar de Zuidas te Amsterdam. Dit betrof een analyse van de verschillende rollen van de gemeente Amsterdam in de publiek-private ontwikkeling van de Zuidas. Op basis van archiefonderzoek, wetenschappelijke literatuur en interviews met betrokkenen van verschillende organisaties.


Centraal Bureau Drogisterijbedrijven, 2002 – 2003

  1. -Onderzoek naar de kwaliteit van de voorlichting geneesmiddelen in drogisterijen: verwerken statistische gegevens, analyse, rapportage onderzoeksgegevens, ‘Mystery Shopper’ onderzoek,

Eerdere opdrachten

Mig de Jong

Vervoersplanoloog

Promotieonderzoek Technische Bestuurskunde - TL 2008-heden

Technische Universiteit Delft


Planologie 2003-2007

Universiteit van Amsterdam

- Propedeuse 2004

- Bachelor of Science 2006

- Master of Science 2007

Specialisaties:

- Verkeer, vervoer en infrastructuur

- Stedelijke en regionale planning

- Economische geografie en planologie


Wijsbegeerte 2002-2005

Universiteit van Amsterdam

- Propedeuse 2004

- Bachelor of Arts 2005

Specialisaties:

- Formele en niet-formele logica

- Politieke filosofie


Psychologie 2001-2003

Universiteit van Amsterdam

- Propedeuse 2003

Opleiding